مقالات در نشریات

تعداد بازدید:۱۱۲

1-چاپ مقاله در روژنال SPORT SCIENCE,INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF KINESIOLOGY  با عنوان:

Investigating the Effects of Marketing Mix Factors on the Performance of Sports Marketing in the Volleyball Premier League of the Islamic Republic of Iran 2019,6(20):86-89

2-چاپ مقاله با عنوان Relationship between serum Chemerin levels and insulin resistance index and cardio-respiratory function in non-active obese and lean men, First Eurasian Sport Sciences Congress 10-12 Oct 2018, Tabriz, Iran University of Tabriz 

3-چاپ مقاله در ژورنال Med Carve با عنوان:

Relationship between serum Chemerin levels and insulin resistance index and cardio-respiratory function in non-active obese and lean men.2018:8(3):160-164

4-چاپ مقاله در ژورنال  Medwell  Journal   با عنوان:

Investigating  the  Impact  of  Management , Environment  and  Strategic  Factors on Sports  Marketing  Performance of  Islamic  Republic  of  Iran  Volleyball  Super  League(2016)

5-چاپ مقاله در ژورنال  ISI Annals of Biological Research    با عنوان :

The Effects of Corrective  Exercise  Program on Flat foot Deformity of Male and Female Students(2012),3(2):988-99

6- چاپ  مقاله در   Life Science Journal  ISI با عنوان :

Studying   the  effect  of  8  weeks  corrective  exercise  program  on  students  scoliosis changes(2012)

7- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان شماره یک دوره 16  بهار سال 1392 با عنوان :

اثر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی اینترلوکین -18 و  C-reactive protein  با حساست بالا در مردان چاق

8- چاپ مقاله در  نشریه علم ، ورزش ، سلامتی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شماره 20 تابستان  سال 1388  با عنوان : تاثیر فعالیت بدنی بر رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان

9- چاپ مقاله در  نشریه علم ، ورزش ، سلامتی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شماره    19  پاییز  سال 1386  با عنوان : ناهنجاری کف پای صاف

10-چاپ مقال در نشریه زیور ورزش ، ورزش و ارزش  وزارت آموزش و پرورش معاونت تندرستی و سلامتی درسال 1385 با عناوین: 1- اهمیت بازی در تعلیم و تربیت کودکان    2- کودکان و آسیب های ورزشی

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۹