سوابق اجرایی

تعداد بازدید:۱۲۱

1- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چالدران

2-رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو به مدت دو سال

3- عضو هئیت رئیسه اولین کنگره بین المللی اوراسیایی علوم ورزشی دانشگاه تبریز در سال 1397

4-عضو شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی وحد ماکو

5- عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو

6- عضو شورای سرمایه گذاری ، اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه ماکو

7- مدیر گروهی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

8-داور دومین دوره همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان در سال 1392

9- داور اولین دوره همایش تربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در سال 1393

10- مسئول افتخاری برنامه ریزی  و هماهنگی فوق برنامه های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو

11-مسئول برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو

12-عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو

 

مدارک مربیگری و داوری:

1-دارای مدرک نجات غریق درجه 2  از فدراسیون نجات غریق جمهوری اسلامی ایران

2- دارای مدرک مربیگری شنا درجه 3  از فدراسیون شنا جمهوری اسلامی ایران

3- دارای مدرک مربیگری درجه D فوتبال از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

4- دارای مدرک مربیگری  درجه 3هندبال از فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران

5- دارای مدرک مربیگری والیبال درجه 3  از فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

6- دارای مدرک داوری درجه 3 والیبال از فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۹